Opłaty za przedszkole

Stawka żywieniowa na dzień 01.05.2023r wynosi:
1,00 zł śniadanie (wszystkie dzieci uczęszczające do placówki jedzą śniadanie)
5,50 zł obiad
1,00 zł podwieczorek

Z uwagi na organizację żywienia dzieci należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30

Za pobyt w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 1.14zł za każdą rozpoczętą godzinę pomiędzy 6.30-8.00 oraz 13.00-15.30. Z opłaty tej zwolnione są dzieci 6letnie.

Opłaty za godziny pobytu i żywienie dziecka naliczane są na początku każdego miesiąca. Każdy dzień nieobecności dziecka odliczany jest od rachunku w miesiącu kolejnym. Opłat dokonuje się na podstawie otrzymanego rachunku z terminem płatności 14 dni, najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca.

WAŻNE: opłat za żywienie i godziny pobytu dokonuje się na dwa odrębne rachunki podane do wiadomości rodziców.

Obowiązkiem rodzica jest wprowadzenie do systemu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z placówki. W przeciwnym razie system nalicza maksymalną liczbę godzin pobytu dziecka, co wiąże się najczęściej z wyższą opłatą.

Rodzice pozostający w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem- Nidzie, który może refundować  koszt obiadu po rozpatrzeniu sytuacji materialnej rodziny.