Dokumenty

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730)
 2. Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017r. poz. 60);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021.0.1915);
 4. Ustawa z 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela ( U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730)
 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);
 7. ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli z dnia 28 lutego 2019 r. (( U. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644);
 8. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ. U. z 30 sierpnia 2012r., poz. 977, ze zm.);
 9. Obwieszczenie z 9 lipca 2020r MEN w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020r . poz.1309)
 10. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021r. poz.1571)
 11. Obwieszczenie MEN z dnia 28 maja 2020r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z 2020r poz. 938)
 12. Obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 13. ROZPORZĄDZENIE MEiN z dnia 2 września 2022r w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystanie metod i technik na odległość ( Dz. U. z 2022, poz.1903)
 14. Ustawa z dnia 12 maja 2022r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r, poz.1166)